MENU
  • Memastikan semua tindakan yang sedang dan akan diambil oleh Majlis Daerah Marang tidak bertentangan dengan undang-undang;
  • Menyemak dan/atau menyediakan dokumen perjanjian dan memberi nasihat mengenainya serta melindungi kepentingan Majlis Daerah Marang;
  • Menyediakan undang-undang dan peraturan yang secukupnya untuk kegunaan Majlis Daerah Marang;
  • Mengemaskini semua peruntukan undang-undang yang diterimapakai oleh Majlis Daerah Marang dari masa ke semasa;
  • Memberi nasihat dan penerangan kepada pegawai dan kakitangan Majlis Daerah Marang mengenai perkara yang ada hubungkait dengan undang-undang yang diterimapakai;
  • Mengurangkan tawaran kompaun; dan
  • Memfailkan kes-kes saman ke mahkamah.